Vervolg: Haagse flats met problemen

De vragen die ik samen met Michel Rogier (CDA) en Pieter Grinwis (CU/SGP) stelde werden door het College snel beantwoord. Erg blij dat ook de wethouder de ernst van de situatie inziet en snel wil handelen. Ik heb er ook begrip voor dat hij wil bekijken of dit landelijk valt aan te pakken, immers, half Nederlands staat vol met jaren 60 flats.

Toch wilden wij meer duidelijkheid scheppen voor de bewoners van deze flats die door de berichtgeving erg ongerust zijn geworden over hun flat. Is het nog wel veilig en kan ik de reparatiekosten wel betalen? Geen fijne vragen zo rond de feestdagen.

Daarom heb ik samen met CDA CU/SGP en ook PvdA nieuwe vragen gesteld die, geheel volgens belofte, door de wethouder binnen enkele dagen beantwoord zijn. Hieronder de vragen en de antwoorden. Interessant is de beantwoording van de laatste vraag over de financiële gevolgen en mogelijkheden tot bijstand vanuit de gemeente. De deur staat op een kier, en dat is al goed en geruststellend nieuws!

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van de raadsleden de heren Van Asten, Rogier, Grinwis en Ramnewash

sv 2014.490
RIS 279782
Regnr. DSO/2014.1304 Den Haag, 23 december 2014

Inzake: Vervolg constructiefouten flat “Escamp”

De gemeenteraad

De raadsleden de heren Van Asten, Rogier, Grinwis en Ramnewash hebben op 18 december 2014 een brief met daarin drie vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Het college heeft de SV van D66, CDA en CU/SGP (RIS 279503) zeer snel beantwoord, waar de partijen erg blij mee zijn. De vele informatie die door het college is aangeleverd en door de media is verzameld, roept bij veel bewoners van jaren ‘60 flats in Den Haag onzekerheid en ongerustheid op.

In de beantwoording van de SV over de constructiefouten flat Escamp heeft de wethouder aangegeven dat hij het probleem met het type jaren ‘60 flats waar constructiefouten worden vermoed breder ziet dan alleen in Haagse kwestie. De wethouder geeft aan de kwestie – al dan niet in G4-verband – bij de minister van BZK te zullen aankaarten en na te gaan of deze bereid is mee te werken aan het vinden van een oplossing voor VvE’s die hierdoor financieel in de problemen komen.

1. Op welke termijn gaat het college het gesprek met de minister aan? Wacht het college hiermee totdat de 35 ontbrekende VVE-rapporten binnen zijn? Wanneer kan de Raad een vervolgrapportage verwachten?

De wethouder zal in het eerst komende bestuurlijk G4-overleg op 22 januari 2015 en in het bestuurlijk G4-overleg met de minister in maart 2015 de problematiek aan de orde stellen. Er wordt niet gewacht op het binnenkomen van de overige rapporten. De problematiek met galerijvloeren speelt door het hele land en is niet een specifiek Haags probleem. Er wordt daarom in overleg getreden met andere grote en middelgrote steden om in dit dossier gelijk op te trekken. We zullen de raad actief informeren over relevante ontwikkelingen, waaronder de uitkomsten van de VvE-rapporten en het resultaat van het bestuurlijk overleg.

Op dit moment is er onder de bewoners van jaren ‘60 flatgebouwen grote onrust over mogelijke constructiefouten, de actuele veiligheid van galerijen en over kosten van grootscheepse renovatie.

2. Wat gaat het college doen om die onrust zoveel mogelijk weg te nemen? Kan het college toezeggen actief met de VvE’s te (laten) communiceren en deze met raad en daad bij te (laten) staan over wat verstandige vervolgstappen zijn ten aanzien van deze voor alle betrokkenen nieuwe materie?Is het college bereid een vast aanspreekpunt binnen de gemeentelijke organisatie aan te wijzen voor de gedupeerden?

De gemeente heeft de VvE’s voorzien van relevante informatie. De VvE’s hebben van de Haagse Pandbrigade een onderzoeksrapportage en onderzoeksprotocol ontvangen in februari 2014. Deze onderzoeksrapportage en dit onderzoeksprotocol zijn opgesteld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door het Platform constructieve veiligheid. Uiteraard is de Haagse Pandbrigade bereid om op verzoek van de eigenaren en VvE’s te overleggen over de eventueel te nemen maatregelen.

De gemeente biedt ondersteuning door de inzet van de VVE-balie op verzoek van VvE’s zelf. De VVE-balie kan de VvE’s adviseren over het activeren van VvE’s en een bijdrage leveren aan het organiseren van besluitvormende vergaderingen van de VvE’s. Het college is bereid een vast aanspreekpunt voor de eigenaren van de betrokken flats aan te wijzen.

Zoals in de beantwoording van de SV te lezen valt, is de gebouweigenaar verantwoordelijk voor het in veilige staat houden van zijn/haar gebouw. De gemeente Den Haag kan, indien de gebouweigenaar weigert noodzakelijke maatregelen te nemen, de werkzaamheden (laten) uitvoeren voor rekening van de eigenaar. Nu is er echter geen sprake van onwil maar van overmacht als gevolg van de zeer hoge, onverwachte kosten.

3. Kan het college aangeven of, indien een situatie vanwege gevaar voor de veiligheid om acuut ingrijpen vraagt én er sprake is van een dergelijke overmacht bij de gebouweigenaar, de gemeente van plan is de noodzakelijke maatregelen te nemen en daar een redelijke betalingsregeling bij aan te bieden?

Indien acuut ingrijpen noodzakelijk is, zorgt de gemeente ervoor dat de maatregelen direct of op zeer korte termijn getroffen worden. Wanneer eigenaren niet in staat zijn deze maatregelen te treffen, kan de gemeente niet anders dan de maatregelen middels bestuursdwang nemen. De invordering van de kosten van bestuursdwang – ook bij eventueel spoedeisend optreden – worden conform de standaard werkwijze afgehandeld. Dit houdt in dat eigenaren, die aantoonbaar in een slechte financiële positie verkeren en de kosten niet in één keer kunnen betalen, een verzoek kunnen doen voor een betalingsregeling.

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.